2.7.09

Ξ έ ρ ω πολλούς ανθρώπους που έχουν σε όλη τους τη ζωή τρεις ευχές και δεν πραγματοποιούν ποτέ καμία. Ξέρω π ο λ λ ο ύ ς ανθρώπους που λ α τ ρ ε ύ ο υ ν να μιλάνε με τα στόματα τους κλειστά. Ξέρω πολλούς α ν θ ρ ώ π ο υ ς που στην πίσω τσέπη τους έχουν κ ρ υ μ μ έ ν α τρία μυστικά και τρία ψέματα. Ξέρω πολλούς ανθρώπους σαν εμένα, όμως κανέναν σαν εσένα.

Προσπάθησα να είμαι κάτι άλλο αλλά δεν πέτυχε. Οι φίλοι μου είναι κανονικοί. Εγώ θέλω να μετράω ανάποδα το χρόνο μέχρι να τελειώσει η ιστορία. Θέλω να ξέρω αν ο ήρωας θα ζήσει ή θα πεθάνει στο τέλος. Θέλω να μην ξέρω ανθρώπους με μυστικά και ψέματα.

Βλέπεις έγινα π ά λ ι κανονική.